fbpx

Όροι και Προϋποθέσεις

Η παρούσα ιστοσελίδα ναυλώσεως σκαφών ανήκει και χρησιμοποιείται από την εταιρεία “Α. Αναστασίου – Ρ. Φίλκας Ομόρρυθμη Εταιρία ” με διακριτικό τίτλο Yachting Venture, με έδρα την Ελλάδα, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αρ. 26, Θεσσαλονίκη και της οποίας ο αριθμός καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η. είναι 145048606000.

Με το παρόν ρυθμίζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη και το εύρος των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.

Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτούς τους όρους καθώς είναι σημαντικό και για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να κατανοήσετε τη συμβατική μας σχέση, τόσο ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας μας, όσο και ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Όροι και Προϋποθέσεις

Η Yachting Venture παρέχει τις υπηρεσίες της βάσει των ακόλουθων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ο εκάστοτε χρήστης συμφωνεί ότι θα τηρήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η Yachting Venture δικαιούται να κάνει αλλαγές, ή βελτιώσεις στο παρόν ανά πάσα στιγμή.

Ως χρήστης μπορείτε να ενεργείτε ως (i) ναυλωτής, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας για ναυλώσετε σκάφος, ή να προσλάβετε Κυβερνήτη / πλοίαρχο / πλήρωμα, (ii) προμηθευτής παρέχοντας τις υπηρεσίες σας (ιδιοκτήτης επαγγελματικού σκάφους, κυβερνήτης / πλοίαρχος , Πλήρωμα κ.λπ.). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Ό&Π, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρέχονται από εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας. Η Yachting Venture λειτουργεί ως πράκτορας τρίτων προμηθευτών, όπως ο πλοιοκτήτης, ο εκναυλωτής ή μεσίτες ναυλώσεων, ο πλοίαρχος, πλήρωμα κλπ.

1. Διαδικασία εγγραφής και χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

i. Ο ιστότοπός μας παρέχει μια λεπτομερή και λειτουργική πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης και (α) να προβάλλετε μια υπηρεσία που προσφέρετε ή (β) να κάνετε κράτηση μιας υπηρεσίας που αναζητείτε. Για να το κάνετε αυτό, θα σας ζητηθεί αντίστοιχα:

Σε περίπτωση Προβολής Υπηρεσιών που προσφέρετε ως προμηθευτής θα σας ζητηθούν μεταξύ άλλων:

Α. λεπτομέρειες σχετικά με το σκάφος που προσφέρετε για ναύλωση ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχετε,

Β. οι πιθανοί προορισμοί του σκάφους που εκναυλώνετε, ή τα μέρη όπου παρέχεται τις υπηρεσίες σας,

Γ. οι ημερομηνίες κατά τις οποίες είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες που παρέχετε,

Δ. σε περιπτώσεις προσφοράς επαγγελματικού σκάφους προς ναύλωση,

– αν το σκάφος προσφέρεται bareboat, ή με Κυβερνήτη/πλήρωμα στην οποία περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό και ειδικότητα των απαιτούμενων μελών του πληρώματος.

– την καθαρή αξία του ναύλου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) επί της οποίας θα προσθέσουμε την συμφωνημένη προμήθειά μας (12% + ΦΠΑ), ώστε να αποτελέσει συνολικά το ποσό ‘κράτησης’, κατά την προβολή του σκάφους στον ιστότοπό μας

Ε. η μεταφόρτωση στη βάση δεδομένων μας της απαιτούμενης τεκμηρίωσης που αποδεικνύει την κυριότητα και την επαγγελματική άδεια εκναύλωσης του σκάφους σας.

Στ. Τα στοιχεία του Τραπεζικού Λογαριασμού σας (IBAN και Όνομα Δικαιούχου), όπου η Yachting Venture θα μεταφέρει τις πληρωμές σας, δηλώνοντας ότι ο λογαριασμός αυτός είναι όψεως και συνδέεται και σχετίζεται με τον πραγματικό προμηθευτή και την επιχείρησή του στην οποία ανήκει το σκάφος.

Σε περίπτωση αναζήτησης Υπηρεσιών Ναύλωσης ως ναυλωτής θα σας ζητηθεί να επιλέξετε:

Α. το σκάφος, ή τον τύπο του σκάφους, ή τις υπηρεσίες που χρειάζεστε ως ναυλωτής ή οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που περιγράφουν καλύτερα αυτό που ψάχνετε,

Β. τον(τους) προορισμό(ους) που θέλετε να επισκεφθείτε,

Γ. τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής σας (“περίοδος κράτησης“),

Δ. εάν χρειάζεστε κυβερνήτη του σκάφους ή πλήρωμα για να χειρίζεστε το σκάφος και εάν ναι, τον αριθμό και την ειδικότητα των μελών του πληρώματος (κάποιοι από τους οποίους μπορεί βέβαια να είναι υποχρεωτικοί ανάλογα με το σκάφος που επιλέξατε ).

E. οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες απαιτήσεις που ενδεχομένως έχετε για τη Κράτησή σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γευμάτων, ειδικών εκδηλώσεων (Bachelor party, εταιρικό ταξίδι κ.λπ.) και εκδρομές.

Στ. μεταξύ Άμεσης Κράτησης (Book Now) ή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Request Offer), αν επιθυμείτε αντίστοιχα την άμεση κράτηση των υπηρεσιών που επιλέξατε (όπου διατίθεται), ή απλώς να λάβετε μια προσφορά.

ii. Η υποβολή της αντίστοιχης φόρμας Προβολής Υπηρεσίας ή Αναζήτησης Υπηρεσιών Ναύλωσης μέσω του ιστότοπού μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποδοχή εκ μέρους μας ναύλωσης, ή εκναύλωσης σκάφους, ή πρόσληψη για απασχόληση εργασίας οποιουδήποτε είδους, ή αποδοχή εκ μέρους μας οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας. Ενεργούμε απλώς ως πράκτορες για κάθε εγγεγραμμένο προμηθευτή. Σημειώνουμε ότι μέχρις αυτό το σημείο της διαδικασίας, δεν θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί καμία σύμβαση. Η Επιβεβαίωση Παραλαβής της παραπάνω φόρμας που αποστέλλουμε αποτελεί μόνο επιβεβαίωση ότι την έχουμε λάβει και θα την επεξεργαστούμε έγκαιρα.

iii. Όλα τα Αιτήματα Παροχής Υπηρεσιών Ναύλωσης (εφεξής Φόρμες Κρατήσεων) αποστέλλονται αμέσως σε εμάς και στον αντίστοιχο προμηθευτή.

– Σε περίπτωση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Request Offer), ο προμηθευτής πρέπει να επαληθεύσει τη διαθεσιμότητα και να συμφωνήσει μέσω της πλατφόρμας μας τη διάρκεια της ναύλωσης ή / και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον προμηθευτή, ή απαιτούνται από τον ναυλωτή. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης θα είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή.

– Σε περίπτωση υποβολής Άμεσης Κράτησης (Book Now) (όπου προσφέρεται η δυνατότητα), ο προμηθευτής υποχρεούται να δεχτεί την ζητηθείσα περίοδο ναύλωσης και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις Προσφερόμενες Υπηρεσίες του, εκτός από τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες που ενδεχομένως έχει προσθέσει ο ναυλωτής στη κράτησή του και για τις οποίες θα εκκρεμεί επιβεβαίωση μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης.

iv. Μετά την υποβολή της Φόρμας Κράτησης, ο ναυλωτής ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ανάλυση Κράτησης), το οποίο θα περιγράφει τις Λεπτομέρειες της Κράτησης που έχει υποβάλει μέσω του ιστότοπού μας, το Ναύλο ή Αμοιβή που αντιστοιχεί και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες θεωρούμε απαραίτητες. Σε περίπτωση που τυχόν ζητούμενες πρόσθετες υπηρεσίες (αν υπάρχουν) δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από τον προμηθευτή, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να τροποποιήσουμε τις Λεπτομέρειες της Κράτησης, με τρόπο που ο προμηθευτής μπορεί να την δεχτεί.

v. Μετά την παραλαβή εκ μέρους μας της Φόρμας Κράτησης, σας προσφέρουμε την δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης της κράτησης εντός 24 ωρών χωρίς καμία επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος κράτησης δεν αρχίζει εντός 45 ημερών από την υποβολή. Μέσα σε αυτήν την περίοδο 24 ωρών, μπορούμε επίσης να συζητήσουμε τυχόν αλλαγές που απαιτούνται στην Ανάλυση Κράτησης που σας στείλαμε. Η επέκταση αυτού του δικαιώματος ακύρωσης μπορεί να γίνει μόνο με ρητή και γραπτή δήλωση εκ μέρους μας

vi. Δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Ναυλωτή, της Yachting Venture και του Προμηθευτή καταρτίζεται όταν σας αποστείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Επιβεβαίωση Κράτησης, μαζί με τις οδηγίες πληρωμής της προκαταβολής που συμφωνήθηκε στα στοιχεία της κράτησης. Η επιβεβαίωση της κράτησης θα ενεργήσει επίσης ως αποδοχή από τον προμηθευτή των Λεπτομερειών της Κράτησης. Έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτησή σας εντός 14 ημερών από την παραλαβή της Επιβεβαίωσης Κράτησης, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η παράλειψη πληρωμής της συμφωνηθείσας προκαταβολής εντός 24 ωρών από την Επιβεβαίωση Κράτησης καταργεί κάθε συμφωνία και ακυρώνει την κράτησή σας, επιτρέποντας στον προμηθευτή να προσφέρει τις υπηρεσίες του αλλού.

vii. ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΌΠΟΥ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. Η YACHTING VENTURE ή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΣ.

viiiΤο οριστικό Ναυλοσύμφωνο, ή η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Σ.Π.Υ.) με Κυβερνήτη/πλήρωμα θα υπογραφεί μεταξύ του ναυλωτή και του αντίστοιχου προμηθευτή πριν την έναρξη της ναύλωσης. Στο ναυλοσύμφωνο θα περιλαμβάνεται η καθαρή αξία του ναύλου που έχει ορίσει ο ιδιοκτήτης του σκάφους χωρίς την προμήθειά μας την οποία θα παρακρατούμε από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τον όρο 3.x και θα χορηγούμε σ’ αυτόν σχετικό τιμολόγιο.

ix. Οι παρόντες Όροι Κράτησης μαζί με την Επιβεβαίωση Κράτησης και το Οριστικό Ναυλοσύμφωνο ή Σ.Π.Υ. μεταξύ του ναυλωτή και του προμηθευτή αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του ναυλωτή, της Yachting Venture και του προμηθευτή και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, δηλώσεις και διαπραγματεύσεις των μερών, είτε έγιναν εγγράφως, είτε προφορικά. Σε περίπτωση αντίφασης ανάμεσα στα παραπάνω, οι παρόντες Όροι Κράτησης υπερισχύουν.

x. Δεν προσφέρουμε, ή παρέχουμε κανενός είδους ταξιδιωτική ασφάλιση και είναι αποκλειστική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι εσείς και οι συνταξιδιώτες σας έχουν συνάψει επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση, λαμβάνοντας υπόψη τον δυνητικώς επίπονο χαρακτήρα του ταξιδίου με σκάφος στην περιοχή που έχετε επιλέξει. Ούτε η Yachting Venture, ούτε ο ιδιοκτήτης αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που εσείς ή οποιοσδήποτε από τους συνταξιδιώτες σας υποστείτε οποιαδήποτε απώλεια, ή ζημία συνεπεία μη ύπαρξης επαρκούς ταξιδιωτικής ασφάλισης για την Κράτησή σας.

2. Τροποποιήσεις της Kράτησής σας

Εάν, μετά την Επιβεβαίωση Κράτησης επιθυμείτε να αλλάξετε την Κράτησή σας με οποιονδήποτε τρόπο, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσουμε να την τροποποιήσετε, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό θα είναι δυνατό. Κάθε αίτηση τροποποίησης πρέπει να προκύπτει εγγράφως από το άτομο που έκανε την Κράτηση. Θα ειδοποιήσουμε τον προμηθευτή για τυχόν αλλαγές που ζητούνται για τις προτιμήσεις του ταξιδίου σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας στείλετε αυτές τις αλλαγές εγγράφως τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη της Περιόδου Κράτησης. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων, ούτε η Yachting Venture, ούτε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το πράξει. Θα σας ζητηθεί να καταβάλετε έξοδα διαχείρισης του αιτήματός σας ποσού € 50 και τυχόν περαιτέρω έξοδα που προκύπτουν για την πραγματοποίηση τέτοιων τροποποιήσεων. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ζητήσετε μετά την Επιβεβαίωση Κράτησης ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις επιπλέον του συμφωνηθέντος Ναύλου/αμοιβής. Οποιεσδήποτε τέτοιες πρόσθετες χρεώσεις θα σας γνωστοποιηθούν όταν ζητήσετε την τροποποίηση.

3. Πληρωμή

i. Εάν δεν ακυρώσατε την Κράτησή σας πριν την αποστολή της Επιβεβαίωση Κράτησης μας, η προκαταβολή, ή οποιοδήποτε άλλο ποσό του Ναύλου / Αμοιβής που συμφωνήθηκε θα πρέπει να πληρωθεί από εσάς σύμφωνα με την Επιβεβαίωση Κράτησης και θα αναληφθεί αυτόματα από τον λογαριασμό ή την κάρτα σας.

ii. Η επιβίβαση και χρήση του σκάφους θα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχετε εξοφλήσει πλήρως το Ναύλο / Αμοιβή τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την συμφωνηθείσα ημερομηνία έναρξης της κράτησης, όπως ορίζεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης (ή με την υποβολής της Φόρμας Kράτησης, εάν αυτή υποβάλλεται λιγότερο από 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της Κράτησής σας).

iii. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω PayPal, χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (Visa, MasterCard, Maestro, American Express). Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πληρώσετε με κανένα από αυτά τα μέσα, γίνονται δεκτές πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όμως θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά, μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας ή με την υποβολή της Φόρμας Κράτησης.

iv. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

v. Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για την τιμή κράτησης καθορίζεται ως εξής:

Χρόνος μεταξύ της υποβολής των Φόρμας Κράτησης και της ημερομηνίας έναρξης της περιόδου ναύλωσης

Πληρωτέο ποσό επί τοις εκατό του συνολικού ναύλου / αμοιβής

Ημερομηνία καταβολής υπολοίπου

46 μέρες ή και περισσότερες

50%

45 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου ναύλωσης – 50%

45 μέρες ή λιγότερες

100%

Δεν προβλέπεται

vi. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε το ναύλο για οποιοδήποτε σκάφος, ή να τροποποιήσουμε άλλες παροχές (όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, ή σε έγγραφη προσφορά μας), σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την Επιβεβαίωση της Κράτησης. Το ποσό του Ναύλου / Αμοιβής που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης είναι το τελικό πληρωτέο για την κράτησή σας, με την επιφύλαξη οιασδήποτε προφανούς απόκλισης που οφείλεται σε τεχνικό, ή ανθρώπινο σφάλμα.

vii. Τα διαφημιζόμενα σκάφη και υπηρεσίες μέσω της Yachting Venture διατίθενται σε ευρώ. Οι τιμές που τυχόν αναγράφονται σε GBP, ή USD χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγός και αν και προσπαθούμε να μετατρέψουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα αυτές τις τιμές χρησιμοποιώντας τη τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία, δεν εγγυόμαστε ότι οποιαδήποτε τιμή που αναφέρεται σε GBP ή USD είναι ακριβής. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι πληρωμές που γίνονται με χρεωστική, ή πιστωτική κάρτα θα λαμβάνονται σε ευρώ και έτσι εάν είστε πελάτης του οποίου η κάρτα δεν είναι σε ευρώ, η τελική τιμή θα υπολογιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία την ημέρα της χρέωσης της κάρτας σας.

viii. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος όρος κράτησης, ή πληρωμής διαφέρει από αυτούς που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, οι ισχύοντες σωστοί όροι θα σας κοινοποιηθούν πριν από την Επιβεβαίωση της Κράτησης και θα αναφέρονται επίσης σε κάθε άλλο έγγραφο της κράτησης.

ix. Το υπόλοιπο ποσό του Ναύλου / Αμοιβής, αφού αφαιρεθεί η συμφωνηθείσα προμήθειά μας, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή δύο ημέρες μετά την έναρξη των συμφωνημένων υπηρεσιών.

4. Ακύρωση κράτησης από τον ναυλωτή

i. Με την επιφύλαξη του Όρου 4ii, μπορείτε να ακυρώσετε την Κράτησή σας ανά πάσα στιγμή. Η ακύρωση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε ην γραπτή ειδοποίηση ακύρωσης από εσάς. Σε περίπτωση ακύρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι θα δεχτούμε την ακύρωση μόνο όταν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας και στον οποίο είστε ο ίδιος ιδιοκτήτης / χρήστης.

ii. Οι ακυρώσεις κρατήσεων συνεπάγονται έξοδα ακύρωσης. Τα έξοδα ακύρωσης εξαρτώνται από το χρονικό σημείο στο οποίο μας γνωστοποιείτε την πρόθεσή σας να ακυρώσετε την κράτησή σας σε σχέση με την ημερομηνία έναρξης του ναύλου. Αν ακυρώσετε την κράτησή σας, οποιαδήποτε στιγμή αφού καταβάλετε την προκαταβολή, ισχύουν τα εξής:

Ημέρες μεταξύ της ειδοποίησης ακύρωσης και της προβλεπόμενης ημερομηνίας έναρξης της κράτησης

Ποσοστό επί του συνολικού Ναύλου / Αμοιβής που χρεώνεστε ως έξοδα ακύρωσης

120 μέρες ή και περισσότερες

10%

90-119 ημέρες

40%

45-89 ημέρες

50%

44 ημέρες ή και λιγότερες

100%

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να επιστρέψουμε χρήματα σε εσάς, αυτή η πληρωμή θα γίνει στο συμβαλλόμενο πρόσωπο που έκανε την κράτηση. Αυτό θα ισχύει ανεξάρτητα από ποιος έκανε τις πληρωμές για την Κράτησή σας.

iii. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης βάσει του Όρου 4ii, θα παρακρατούμε την προμήθειά μας με βάση το ποσό των εξόδων ακύρωσης που επιβαρύνθηκε ο ναυλωτής, προτού προωθήσουμε το υπόλοιπο ποσό στον προμηθευτή.

5. Γενικοί όροι

i. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δίνονται μέσω του ιστότοπού μας είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες και όχι παραπλανητικές με οποιονδήποτε τρόπο, ωστόσο κάποιες λεπτομέρειες των σκαφών ενδέχεται να είναι διαφορετικές.

ii. Όλα τα σκάφη που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν σε ανεξάρτητους ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, πρακτορεία σκαφών αναψυχής, ή εταιρείες ναύλωσης σκαφών αναψυχής.

iii. Οι καταχωρισμένοι στον ιστότοπό μας κυβερνήτες και πληρώματα δεν συνδέονται με κανενός είδους σχέση απασχόλησης με την εταιρία μας, αλλά ενεργούμε μόνο ως πράκτορές τους για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία και το ιστορικό τους δημοσιεύονται από αυτούς και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν παραπλανητικές, ή ανακριβείς πληροφορίες.

iv. Οι εικόνες των σκαφών που προβάλλονται στον ιστότοπό μας ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα. Οποιεσδήποτε φωτογραφίες των σκαφών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας είναι μόνο για απεικόνιση του τύπου τους και δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από εσάς ως περιγραφή του σκάφους που θα ναυλώσετε.

v. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαδρομή που μπορεί να σας προτείνει η Yachting Venture στα πλαίσια της κράτησής σας, είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν εννοείται ως μέρος της Κράτησης σας. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την παροχή των Λεπτομερειών της Κράτησης που έχουμε συμφωνήσει, πχ. το σκάφος και τον Κυβερνήτη, αλλά όχι για τη διαδρομή που θα επιλέξετε να ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της ναύλωσης. Η διαδρομή αυτή θα συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και τον κυβερνήτη σας και θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες, τις διαθέσιμες μαρίνες κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση λαμβάνει ο Κυβερνήτης.

vi. Οι υπηρεσίες Κυβερνήτη / Καπετάνιου που παρέχονται περιορίζονται στο χειρισμό του σκάφους και του εξοπλισμού του, στην ναυσιπλοΐα και στην ασφάλεια του πληρώματος και των επιβαινόντων.

vii. Είναι υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη, έναντι της Yachting Venture και του ναυλωτή, να έχει το σκάφος διαθέσιμο και να το προσφέρει με όλα τα ναυτιλιακά έγγραφα επικαιροποιημένα, αξιόπλοο και σε άψογη κατάσταση.

6. Χρήση του Σκάφους

i. Οι ναυλωτές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το σκάφος αποκλειστικά ως σκάφος αναψυχής και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να το υποναυλώνουν, ή να το χρησιμοποιούν για να προσποριστούν οποιοδήποτε όφελος. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα επιβιβάζονται στο σκάφος κατοικίδια, ή άλλα ζώα, χωρίς γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι η συμπεριφορά όλων των Επιβαινόντων δεν θα προκαλεί καμία ενόχληση σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, του Κυβερνήτη, του πληρώματος του ιδιοκτήτη του σκάφους, ή δεν θα φέρει το σκάφος ή τον Ιδιοκτήτη σε ανυπόληπτη θέση. Θα συμμορφώνεστε οι ίδιοι και θα βεβαιώνετε ότι όλοι οι επιβαίνοντες συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας στα χωρικά ύδατα των οποίων ταξιδεύει το σκάφος κατά τη διάρκεια της ναύλωσης. Τα αντικείμενα που έχετε μαζί σας στο σκάφος, ή τα οποία μπορεί να φέρετε στο σκάφος κατά τη διάρκεια της ναύλωσης, θα πρέπει να έχουν εκτελωνιστεί πριν από την αποβίβασή σας στη στεριά, εάν το απαιτούν οι νόμοι και οι κανονισμοί της σχετικής χώρας.

ii. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συνταξιδιώτης σας παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Ό&Π Κράτησης, ή παραβεί τους νόμους και κανονισμούς της χώρας / χωρών που επισκέπτεστε κατά τη διάρκεια της ναύλωσης, ο Ιδιοκτήτης δικαιούται, μετά από ειδοποίησή σας, να τερματίσει την Κράτησή σας νωρίτερα και χωρίς καμία αποζημίωσή σας.

iii. Εάν κάποιος επιβάτης τελέσει οποιαδήποτε παράβαση κατά τη διάρκεια της ναύλωσης σας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κράτηση, επιβολή προστίμου, ή φυλάκισης στον κυβερνήτη, ή οποιοδήποτε μέλους του πληρώματος, ή δέσμευση / κατάσχεση του σκάφους, ή απαγόρευση απόπλου, ή επιβολή προστίμου, υποχρεούστε σε αποζημίωση του ιδιοκτήτη έναντι οποιασδήποτε τέτοιας απώλειας, ζημίας, ή εξόδων του Ιδιοκτήτη, καθώς και κάθε άλλης αποζημίωσης για θετική ή αποθετική ζημία.

iv. Κατά τη διάρκεια της ναύλωσης απαγορεύεται να επιβιβάζεται στο σκάφος οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τα πρόσωπα που περιγράφονται στη λίστα πληρώματος. Ένας εύλογος αριθμός επισκεπτών θα μπορούσε να βρίσκεται στο σκάφος, όταν είναι ασφαλώς αγκυροβολημένο σε λιμάνι, μόνο εφόσον αυτό επιτραπεί από τον κυβερνήτη και μετά την εισαγωγή του επισκέπτη στη Λίστα Πληρώματος.

v. Αν στο σκάφος επιβαίνουν παιδιά, είστε απολύτως υπεύθυνοι για την ασφάλεια, τη συμπεριφορά και την ψυχαγωγία τους κατά τη διάρκεια της ναύλωσης. Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα, αν υπάρχουν, θα σας παράσχουν όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας και θα σας ενημερώσουν για τις διαδικασίες ασφαλείας στο σκάφος, ωστόσο εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη για τη συμπεριφορά και την ασφάλεια όλων των παιδιών που επιβαίνουν στο σκάφος κατά τη διάρκεια της ναύλωσης.

vi. Ένα ταξίδι με ιστιοπλοϊκό σκάφος μπορεί να είναι ακατάλληλο για οποιονδήποτε με σωματική αναπηρία, ή υποβαλλόμενο σε ιατρική περίθαλψη. Με την αποδοχή αυτών των Ό&Π Κράτησης, δηλώνετε ότι το σύνολο των επιβαινόντων είναι ικανό και υγιές για το ταξίδι για το οποίο γίνεται η κράτηση. Επίσης, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλοι οι επιβαίνοντες θα συμμορφώνονται με όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις για τον εκάστοτε προορισμό. Εάν οποιοσδήποτε από τους επιβαίνοντες πάσχει από κάποια αναπηρία, θα πρέπει να το σημειώσετε κατά την υποβολή της φόρμας κράτησης, για να επιβεβαιώσετε αν το σκάφος που σκοπεύετε να ναυλώσετε είναι κατάλληλο. Ούτε η Yachting Venture, ούτε ο Ιδιοκτήτης αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν μπορεί να ταξιδέψει, ή να εισέλθει σε κάποια χώρα λόγω μη συμμόρφωσής σας με τις εκάστοτε υγειονομικές απαιτήσεις.

vii. Η Yachting Venture δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του προμηθευτή, ή του ναυλωτή για τυχόν απώλεια, ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία, ή προσωπικά αντικείμενα που ανακύπτει κατά την παροχή των υπηρεσιών που συμφωνήθηκαν μέσω του ιστοτόπου μας.

7. Πρόσβαση στο σκάφος και παράδοση

i. Τα περισσότερα από τα σκάφη που προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας βρίσκονται σε μαρίνες, μικρούς λιμένες σε παράκτιες πόλεις και χωριά, ή αρόδου σε προστατευόμενους όρμους. Σε ορισμένες περιοχές, η πρόσβαση μέσω δημόσιων συγκοινωνιών είναι δύσκολη, ή δεν είναι διαθέσιμη και οι πρόσβαση μπορεί να γίνεται μέσω στενών, απότομων, ή ανηφορικών δρόμων με πολλές στροφές. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι δρόμοι ενδέχεται να μην είναι σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα σας. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα έχετε πρόσβαση στο σκάφος σας, ή επιθυμείτε να κανονίσουμε τη μεταφορά σας (το οποίο αν ζητηθεί μετά την Επιβεβαίωση της Κράτησης ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις ), ζητήστε μας συμβουλές πριν υποβάλετε την Φόρμα Κράτησής σας.

ii. Τρεις (3) έως πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της κράτησής σας, θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, στο οποίο θα επιβεβαιώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του κυβερνήτη σας (εάν ζητήθηκε) και η ακριβής τοποθεσία όπου βρίσκεται ελλιμενισμένο το σκάφος που ναυλώσατε. Πέρα απ’ αυτό, είναι ευθύνη σας να εντοπίσετε το σκάφος και να διασφαλίσετε ότι όλοι οι συνταξιδιώτες σας θα φτάσουν εγκαίρως, εκτός αν ζητήσατε να σας μεταφέρουμε στο σκάφος, όπως περιγράφεται στο σημείο 7.i παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να φτάσετε εγκαίρως για την έναρξη του ναύλου, είναι δική σας ευθύνη να επικοινωνήσετε με τον κυβερνήτη (αν υπάρχει) ή/και τον ιδιοκτήτη του σκάφους και να τον συμβουλευτείτε σχετικά. Εάν χρειαστεί θα πρέπει απευθείας εσείς και ο κυβερνήτης ή/και ο ιδιοκτήτης να συμφωνήσετε εναλλακτικές. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας ζητηθεί (εάν το επιθυμείτε) να δώσετε τα ονόματα των συνταξιδιωτών σας και τα στοιχεία ταυτότητας / διαβατηρίου προκειμένου ο κυβερνήτης, ή ο ιδιοκτήτης να υποβάλει στις λιμενικές αρχές τις σχετικές καταστάσεις πληρώματος πριν από την άφιξή σας. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, ή υπάρχουν διαφορές, θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις στην αναχώρησή σας, ή για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αλλαγών που πρέπει να γίνουν στη Κράτησή σας.

iii. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμη η κράτησή σας (ναυλωμένο σκάφος, ή υπηρεσίες κυβερνήτη / πληρώματος) κατά την συμφωνηθείσα έναρξη του ναύλου σας λόγω απρόβλεπτων περιστατικών, ή ανωτέρας βίας (π.χ. πρόβλημα υγείας, έκτακτη ανάγκη επισκευών, καθυστέρηση στην επιστροφή του σκάφους από προηγούμενο ναυλωτή λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών και άλλες περιστάσεις εκτός ελέγχου της Yachting Venture και του προμηθευτή), ούτε η Yachting Venture, ούτε ο προμηθευτής αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη, ωστόσο και οι δύο θα καταβάλουμε, αν χρειαστεί, κάθε δυνατή προσπάθεια για αντικατάσταση των υπηρεσιών. Έχετε υπόψη ότι η Κράτησή σας ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστατικών, ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος εκτός του εύλογου ελέγχου της Yachting Venture, ή του Ιδιοκτήτη, ή του Κυβερνήτη και του Πληρώματος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι όπου έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε αντικατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με νέες που είναι ουσιαστικά ίδιες με την αρχική κράτησή σας, είστε υποχρεωμένοι να τις δεχτείτε ως νέα Κράτηση.

Εάν η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, ή εάν το σκάφος αντικατάστασης δεν ανταποκρίνεται στην αρχική κράτηση, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας και ο προμηθευτής δεν θα λάβει το ναύλο, ή αμοιβή που προβλέπεται στην παράγραφο 3x, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί με την επιστροφή χρημάτων που αποφασίσαμε.

8. Ασφάλιση

i. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα που προέκυψαν για τον ναυλωτή, ή τους συνταξιδιώτες του πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά το ναύλο, ως αποτέλεσμα ακατάλληλης, ή ανεπαρκούς ταξιδιωτικής ασφάλισης.

ii. Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους υποχρεούται να ασφαλίζει το σκάφος σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία της χώρας, στην οποία το σκάφος έχει νηολογηθεί, ή πλέει. H ασφάλεια θα πρέπει ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, να περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

1. αστική ευθύνη τρίτων για θάνατο, τραυματισμό προσώπων και τρίτων προσώπων από σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

2. αστική ευθύνη τρίτων για υλικές ζημιές στους επιβαίνοντες και τους τρίτους που προκλήθηκαν από σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. και

3. ρύπανση της θάλασσας.

Τα ασφαλιζόμενα ποσά εξαρτώνται από τη νομοθεσία κάθε χώρας. Όλες οι ασφάλειες πρέπει να υπόκεινται σε τέτοιους όρους και να προβλέπουν τέτοιες απαλλαγές, όπως είναι σύνηθες για σκάφη αυτή της κατηγορίας. Αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από εσάς πριν από την έναρξη του ναύλου και θα παραμένουν στο σκάφος καθ ‘όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

9. Λειτουργικά έξοδα του σκάφους κατά τη διάρκεια της κράτησής σας

i. Εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά με αίτημά σας πριν από την επιβεβαίωση της κράτησης, είστε υπεύθυνοι για κάθε πρόσθετη δαπάνη για τη κίνηση του σκάφους κατά τη διάρκεια του ναύλου. Αυτά τα πρόσθετα έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο συμφωνημένο ποσό της κράτησής σας. Αυτό είναι κοινώς γνωστό ως «Προκαταβολή Λειτουργικών εξόδων» και καταβάλλεται κατά την επιβίβαση του σκάφους στον κυβερνήτη ή τον ιδιοκτήτη και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων εγγύηση (επιστρεπτέα), έξοδα καυσίμων, έξοδα ελλιμενισμού, τελικό καθαρισμό και άλλα παρόμοια , τα οποία είναι πολύ πιθανό να προκύψουν από τη χρήση του σκάφους κατά τη διάρκεια του ναύλου.

ii. Οποιαδήποτε τέτοια πρόσθετη δαπάνη για τη χρήση του σκάφους, η οποία καταβάλλεται από εσάς στον Ιδιοκτήτη, ή τον Καπετάνιο θα συμφωνηθεί μεταξύ σας. Η Yachting Venture δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια επιπλέον λειτουργικά έξοδα, τα οποία τυχόν θα προκύψουν στα πλαίσια του ναύλου και θα υπερβαίνουν το ποσό της συμφωνηθείσας κράτησής σας.

10. Εγγυήσεις και Υποχρεώσεις

i. Το σκάφος που επιλέξατε θα έχει μέγιστο αριθμό επιβαινόντων, όπως περιγράφεται στον ιστότοπο της Yachting Venture και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο αριθμός των συνταξιδιωτών σας δεν τον υπερβαίνει. Ούτε η Yachting Venture, ούτε ο Ιδιοκτήτης ευθύνονται για τυχόν απώλεια, ζημιά ή έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας με αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο όρο των παρόντων Όρων Κράτησης, ή με οποιαδήποτε εύλογη οδηγία/εντολή του Ιδιοκτήτη ή του Κυβερνήτη.

ii. Θα ευθύνεστε για όλα τα έξοδα, ή τις ζημίες που προκλήθηκαν από εσάς, ή οποιονδήποτε συνταξιδιώτη σας (εκ προθέσεως, ή εξ αμελείας) στο σκάφος κατά τη διάρκεια του ναύλου. Στη περίπτωση όπου προκύψουν τέτοιες ζημίες, η Yachting Venture και ο Ιδιοκτήτης μπορεί να συμφωνήσουν ότι οποιαδήποτε πληρωμή θα πραγματοποιείται απευθείας στον Ιδιοκτήτη και όχι στην Yachting Venture. Για τους λόγους αυτούς θα συμφωνήσετε και συνεργαστείτε με τον Ιδιοκτήτη αναλαμβάνοντας άμεσα την πληρωμή για οποιαδήποτε τέτοια ζημία, ιδίως σε περίπτωση που αυτή υπερβαίνει το ποσό της καταβληθείσας εγγύησης.

iii. Η Yachting Venture και ο ιδιοκτήτης δεν φέρουν καμία ευθύνη για μη προβλέψιμες ζημιές. Μια ζημιά θεωρείται προβλέψιμη εάν είναι προφανής συνέπεια της παραβίασής μας, ή αν είχε προβλεφθεί από εσάς και εμάς μέχρι τη στιγμή που συνάψαμε την σύμβαση ναύλωσης.

iv. Σε καμία περίπτωση η Yachting Venture δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, παρεπόμενες, ή επακόλουθες ζημίες, απώλεια κερδών και υπεραξίας, επιχείρησης ή επιχειρηματικού κέρδους, ή το κόστος διάθεσης σκάφους αντικατάστασης, ακόμη και εάν της έχει γνωστοποιηθεί η πιθανότητα να προκύψουν.

11. Παράπονα

i. Εσείς ή/και οποιοσδήποτε από τους επιβάτες μπορείτε να υποβάλετε παράπονα στον κυβερνήτη του σκάφους και θα σημειωθεί η ώρα, ημερομηνία και η φύση του παραπόνου.

ii. Εάν, ωστόσο, το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί επί του σκάφους, τότε εσείς ή /και οποιοσδήποτε από τους συνταξιδιώτες σας, μπορείτε να ειδοποιήσετε τον ιδιοκτήτη, το συντομότερο δυνατό μετά το γεγονός που οδήγησε στην αναφορά και εν πάση περιπτώσει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την εκδήλωση ή την εμφάνισή του, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω βλάβης, ή μη διαθεσιμότητας μέσων επικοινωνιών. Η καταγγελία μπορεί να κατατεθεί προφορικά σε πρώτη φάση, αλλά επιβεβαιώνεται το συντομότερο δυνατό γραπτώς (και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS), όπου διευκρινίζεται ο ακριβής χαρακτήρας του προβλήματος. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με την Yachting Venture για οποιαδήποτε τέτοια αναφορά. Σε περιπτώσεις όπου υποβάλλετε τα παράπονά σας μέσω της Yachting Venture, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιλύσουμε οποιοδήποτε τέτοιο πρόβλημα με τον καπετάνιο ή / και τον ιδιοκτήτη.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

i. Οι παρόντες Ο&Π Κράτησης και κάθε διαφορά, ή αξίωση που προκύπτει από, ή σε σχέση με αυτούς, υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδας και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

ii. Αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των παρόντων Ο&Π Κράτησης και το τελικό Ναυλοσύμφωνο, θα υπερισχύει ο όρος 12.i.

iii. Εάν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των γλωσσών, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

13. Τροποποιήσεις των Ο&Π Κράτησης

i. Η Yachting Venture διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή / και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Κράτησης ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους στην ιστοσελίδα μας (……………). Κάθε τέτοια τροποποίηση θα έχει άμεση ισχύ από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο. Οι επικαιροποιημένοι Ο&Π, είναι αυτοί στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας.

14. Τελικές διατάξεις

i. Αναγνωρίζετε ότι κατά την αποδοχή των παρόντων Ο&Π Κράτησης, δεν έχετε στηριχθεί, ή παρασυρθεί στην αποδοχή τους, από οποιαδήποτε άλλη παράσταση, εγγύηση, δέσμευση, υπόσχεση ή διασφάλιση που έχει δήθεν δοθεί από εμάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, προφορικώς ή εγγράφως, οποτεδήποτε, εκτός εκείνων που αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους Κράτησης.

ii. Εάν επιμέρους όροι των παρόντων Ο&Π Κράτησης είναι, ή καταστούν άκυροι ή ελλιπείς, η σύμβαση στο σύνολό της και οι λοιποί όροι παραμένουν σε ισχύ. Κάθε άκυρος, ή ελλιπής κανόνας θα αντικατασταθεί, ή θα συμπληρωθεί από ένα έγκυρο που αντικατοπτρίζει το οικονομικά επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που επεδίωκαν ο χρήστης και η Yachting Venture.

iii. Η καθυστέρηση από την Yachting Venture στην άσκηση οποιονδήποτε από τα δικαιώματά της βάσει, ή σε σχέση με τους παρόντες Ό&Π Κράτησης, δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

iv. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προσφέρει όλες, ή μέρος των υπηρεσιών που υποσχέθηκε και συμφώνησε ή τις προσέφερε με μη επαγγελματικό τρόπο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που προκάλεσε τέτοιους ισχυρισμούς εκ μέρους του ναυλωτή, η Yachting Venture δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις πλέον των προβλεπόμενων στον όρο 7.iii «Επιστροφή Χρημάτων» που εγείρονται για λογαριασμό του ναυλωτή έναντι του προμηθευτή σχετικά με την κράτηση.

v. Οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται, ή προβλέπεται βάσει των παρόντων Ό&Π Κράτησης πρέπει να είναι γραπτή και να αποστέλλεται με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνσή μας, όπως αυτή αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τη διεύθυνσή μας ανά πάσα στιγμή και η νέα θα εμφανίζεται στον ιστότοπό μας.

v. Δεν είμαστε υπηρεσία εύρεσης απασχόλησης, ή υπηρεσία συσχέτισης πληρωμάτων και δεν διαθέτουμε βάση δεδομένων στην οποία μπορείτε να προσθέσετε το βιογραφικό σας σημείωμα για εύρεση από ιδιοκτήτες σκαφών.